CLIENTS

客户名单

皇室,总统 & 政府专机办公室:

VVIP 皇室专机 1x 空客 A310
VVIP 皇室专机 6x 空客 A319CJ
VVIP 皇室专机 6x 空客 A320 Prestige
VVIP 皇室专机 4x 空客 A330
VVIP 皇室专机 6x 空客 A340
VVIP 皇室专机 6x BBJ-2
VVIP总统专机 2x B747-400
VVIP总统专机 2x BBJ-2
VVIP 政府专机办公室 6x 空客 A319CJ

中标服务 2x B747-8 VIP
预订服务 2x B787 VIP

公司,行政 & 私人运营人:
公司总裁 1x B-777
公司总裁 5x BBJ-2/3
公司总裁 6x 空客 A319CJ/A320CJ
公司总裁 1x 空客 A321
执行 HNWI 3x BBJ-2/3
私人运营人 4x 空客 A318 Elite

List of clients

Royal, Presidential & Government Flight Departments:

VVIP Royal Flight   1 x   Airbus A310
VVIP Royal Flight   6 x   Airbus A319 CJ
VVIP Royal Flight   6 x   Airbus A320 Prestige
VVIP Royal Flight   4 x   Airbus A330
VVIP Royal Flight   6 x   Airbus A340
VVIP Royal Flight   6 x   BBJ-2
VVIP Presidential Flight   2 x   B747-8 VIP
VVIP Presidential Flight   2 x   BBJ-2
VVIP Govt Flight Dept   6 x   Airbus A319CJ

Awarded Services for   2 x   B747-8 Vip
Reserved Services for   2 x   B787 VIP

Corporate Chairman   1 x   B-777
Corporate Chairman   5 x   BBJ-2/3
Corporate Chairman   6 x   Airbus A319CJ/A320CJ
Corporate Chairman   1 x   Airbus A321
Executive HNWI   3 x   BBJ-2/3
Private Operator   4 x   Airbus A318 Elite